Soft skills – neboli jemné (měkké) dovednosti

Často užívaný výraz soft skills se běžně, ale ne zcela správně, překládá jako měkké dovednosti či kompetence. Daleko lépe mu odpovídají jemné dovednosti nebo volně odvozené techniky duševní práce. Jedná se o um každého jednotlivce v oblasti emoční inteligence (EQ) a sociálních interakcí. Jednoduše řečeno se jedná o dovednosti, které se týkají chování a které jsou potřebné u různých profesí v různé míře.  Dají se popsat i jako umění zacházet se sebou samým a s lidmi ve svém okolí.

Jemné dovednosti úzce souvisejí s tvrdými dovednostmi (hard skills). Dá se říct, že jemné dovednosti udávají, jak bude každý jednotlivec úspěšný v získání a rozvíjení tvrdých (odborných) dovedností.

Jaké známe soft skills, tedy jemné dovednosti?

Podle Národní soustavy povolání patří mezi měkké kompetence tyto dovednosti:

 • efektivní komunikace,
 • kooperace (spolupráce),
 • kreativita,
 • flexibilita,
 • uspokojování zákaznických potřeb,
 • výkonnost,
 • samostatnost,
 • řešení problémů,
 • plánování a organizování práce,
 • celoživotní učení,
 • aktivní přístup,
 • zvládání zátěže,
 • objevování informací a orientace v nich,
 • vedení lidí (leadership).

Zmínit však můžeme i další jemné dovednosti:

 • asertivita,
 • osobní efektivita,
 • sebereflexe,
 • strategické myšlení,
 • podnikatelské myšlení,
 • schopnost přijímat kritiku,
 • ochota riskovat.

V jakých profesích potřebujeme zejména jemné dovednosti?

Pojem soft skills se často objevuje v nabídkách práce pro manažery či obchodníky, naopak u dělníků či na odborných místech se klade důraz spíše na tvrdé dovednosti, tedy hard skills. Požadavky na jemné či tvrdé dovednosti se u každého zaměstnání liší, ale obecně můžeme říci, že na jemných dovednostech více stojí např.:

 • střední a vyšší management (ředitelé, provozní ředitelé, vedoucí a tak dále),
 • obchodní zástupci, zaměstnanci marketingového oddělení,
 • obecně všechna zaměstnání, která se zakládají na týmové spolupráci,
 • operátoři infolinek a nouzových linek,
 • administrační pracovníci a prakticky všichni zaměstnanci pracující na nějaké pozici front office,
 • zaměstnanci na různých tvůrčích pozicích a mnoho dalších.

Lze se jemným dovednostem naučit?

Jemné dovednosti má každý člověk rozvinuté jinak, s mnoha z nich se již rodí, jiným se celý život učí. V žádném případě se nedá říci, že někdo, kdo od narození v nějaké ze soft skills vůbec nevyniká, se jí nemůže naučit. Na rozdíl od tvrdých dovedností ale bývá trénink těch měkkých velmi náročný, protože ne každý člověk má osobnostní rysy na to, aby se mohl naučit například být dobrým vedoucím týmu. Jiný člověk, které je má, naopak tým vede zcela přirozeně, nečiní mu to žádné potíže a své dovednosti pouze zdokonaluje praxí.

Dají se jemné dovednosti rozpoznat už na pohovoru?

Pokud přemýšlíte nad tím, zda personalisté poznají už z pouhých pár desítek minut setkání s uchazeči o zaměstnání v jejich firmě, zda ten daný člověk má potřebné jemné dovednosti rozvinuté, tak ano, do jisté míry se to poznat dá. Zkušený personalista už z vašeho chování a reagování pozná, na jaké úrovni máte které soft skills rozvinuté. Na základě toho může i velmi dobře odhadnout, jak zapadnete do fungujícího týmu, jak budete schopni (či neschopni) vykonávat práci na dané pozici, a možná i to, jakým směrem se ve firmě můžete časem posouvat (růst).

Často se při pohovorech na konkrétní pozice setkáte s tím, že tvrdé dovednosti po vás budou vyžadovat jen minimálně. Všechno potřebné z vás jednoduše naučí, až vás přijmou. Naopak se však budou více zaměřovat na jemné dovednosti. U více kolových výběrových řízení jakýsi test soft skills přichází na řadu zpravidla v druhém či dalším kole. Personalista vám může pokládat otázky, jak byste se zachovali v různých situacích nebo zda preferujete individuální či týmové aktivity. Dalším oblíbeným způsobem otestování jemných dovedností je postavení užšího okruhu uchazečů před určitý úkol a následné pozorování, jak se který člen tohoto týmu chová a zapojuje.

Napsat komentář