Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Root cause analysis (RCA)

Pojem analýza kořenových příčin, jenž se pod anglickou zkratkou RCA skrývá, je soubor metod, které mají za cíl identifikovat příčinu objevivšího se problému či havárie. Idea vychází z přesvědčení, že za každým takovým incidentem stojí sled událostí, jež mají jednu či několik málo kritických příčin. Cílem RCA je tyto kritické příčiny nalézt, pojmenovat a následně navrhnout nápravná opatření, aby bylo možné se jim v budoucnu vyvarovat a předejít tak opakování incidentu.

Historie této metody se datuje do 50. let minulého století, kdy byla poprvé přijata jako prevence problémů ve výrobě v automobilovém průmyslu. Za jejího průkopníka bývá označována japonská firma Toyota.

Analýza kořenových příčin se běžně využívá prakticky ve všech průmyslových odvětvích, v letecké, železniční a námořní dopravě, ve výrobě, ve vývoji, v logistice, v informačních technologiích, ale třeba i v lékařském prostředí.

Čtyři kroky RCA

Proces analýzy kořenových příčin je možné rozložit do čtyř kroků:

 1. V první řadě je nutné problém zřetelně identifikovat, popsat, co přesně se vlastně stalo.
 1. Poté je vhodné sestavit časovou osu sledu událostí, od normálního průběhu dění před odchylkou od normálu až po zkoumaný incident.
 1. Dále je třeba posoudit v předešlém kroku zaznamenané okolnosti a vyhodnotit jejich vliv na výskyt incidentu. Pokud je jich více, je třeba pochopit jejich vzájemný vztah a závislosti.
 1. Nakonec sestavit diagram představující řetězec událostí a pochybení, jež vedly k incidentu, očištěný o bezvýznamné okolnosti. Identifikovat hlavní příčinu či příčiny a navrhnout konkrétní nápravná opatření.

Metody RCA a 5 proč

Jak již bylo nastíněno v úvodu, na příčiny problémů se dá uplatnit Paretovo pravidlo. I zde ve většině případů platí, že osmdesát procent chyb a incidentů je způsobeno dvaceti procenty kritických příčin. Pro hledání těchto příčin se používá celá řada metod, nejznámější a nejužívanější z nich se nazývá 5 Why (5 proč).

Tato vyšetřovací metoda představuje postup, jak se dobrat kořenové příčiny problému, a to opakovaným pokládáním otázky proč, obdobně, jako se ptají malé děti objevující okolní svět. Pětinásobné opakování této otázky obvykle stačí k nalezení hlavní příčiny vzniklého incidentu. Samozřejmě je však možné v případě potřeby pokračovat i dalšími koly, dokud opakování nepovede ke konečnému nalezení příčiny či zacyklení otázek a odpovědí v kruhu.

Modelové použití metody pěti proč by mohlo vypadat například takto:

 1. Proč letadlo spadlo?
  • Protože mu za letu začal hořet motor.
 2. Proč mu začal hořet motor?
  • Protože v motorovém prostoru vzplály krůpěje paliva dopadající na rozžhavené výfukové potrubí.
 3. Proč se v motorovém prostoru objevilo palivo tam, kde nemělo?
  • Protože došlo k porušení těsnosti palivového vedení.
 4. Proč došlo k porušení palivového vedení?
  • Protože jedna z gumových hadic zteřela a popraskala.
 5. Proč nebyla tato hadice zavčasu vyměněna?
  • Protože nebyl dodržen předepsaný servisní plán.

Výsledkem vyšetřování pomocí metody 5 why tedy bude, že letadlo spadlo kvůli zanedbané údržbě.