Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Risk management

Pojmem risk management (řízení rizik) bývá označován souhrn procesů majících za cíl identifikaci, posouzení a případné zvládnutí hrozeb, které by mohly mít negativní vliv na chod společnosti či její investice.

Druhy rizik

Tato rizika mohou mít původ v celé řadě oblastí, vyskytují se prakticky v celé šíři působení společnosti, ve všech jejích interakcích, vnitřních i vnějších. Události, jejichž příchod by pro firmu představoval újmu, mohou vzniknout kdekoliv a kdykoliv.

Může se jednat např. o:

 • chybně definovaný proces,
 • špatný odhad situace na trhu,
 • chyby v komunikaci,
 • selhání lidského faktoru,
 • špatná rozhodnutí managementu,
 • přírodní katastrofu,
 • státní převrat
 • a další.

Cíle risk managementu

Cílem risk managementu je:

 • posoudit pravděpodobnost vzniku takové události,
 • úměrně tomu se na ni připravit a minimalizovat její dopady,
 • předejít jejímu vzniku či alespoň přijmout opatření mající za cíl snížení pravděpodobnosti jejího vzniku.

Tím může společnost ušetřit značné náklady.

Fáze risk managementu

Řízení rizik úzce souvisí nejen s řízením procesů, ale též s projektovým managementem, neboť součástí každého projektového plánu by měla být analýza rizik, která se mohou v průběhu jeho realizace vyskytnout.

Risk management lze rozdělit do několika fází, ve kterých s konkrétními hrozbami pracuje. Lze se setkat s různým rozdělením uzpůsobeným přímo konkrétní problematice, avšak základní kostra obsažená ve všech by se dala shrnout do následujících tří fází.

 1. Identifikace, analýza a zhodnocení rizika

V první fázi je třeba hrozbu identifikovat, pojmenovat, odhadnout pravděpodobnost, s jakou může nastat, a zhodnotit její možné dopady, pokud by se naplnila.

 1. Zvládnutí rizika

Druhá fáze se sestává z návrhu a realizace opatření, která v předchozí fázi pojmenované riziko ošetřují, ať už se jedná o preventivní snížení pravděpodobnosti jeho vzniku či konkrétní kroky, jež mají být provedeny v případě, že se hrozba naplní. V obou případech je třeba vhodně posoudit účelnost vynakládaných prostředků na ošetření rizika vzhledem k pravděpodobnosti jeho vzniku a jeho možným dopadům.

 1. Monitoring rizika

Zpracování obou předešlých fází není jednorázová záležitost, nelze usnout na vavřínech s tím, že máme plán zvládání rizik hotový a že jsme připraveni. Rizika se v čase mění a vyvíjejí, pravděpodobnost a forma výskytu hrozeb může být rok od roku významně odlišná. Je třeba tyto změny reflektovat a provádět analýzu rizik pravidelně.