Akademie prodejních dovedností

Salesman je on-line akademie pro obchodníky, manažery a celé týmy. Každý studuje to co nejvíce potřebuje a kdy se mu to nejvíce hodí. Akademie se skládá z více jak šesti on-line kurzů a audio knihovny.

Audit

Slovo audit znamená kontrolu, prověrku, revizi. V původním slova smyslu se audit vztahoval pouze na účetnictví, dnes se jeho význam rozšířil do obecné roviny a vztahuje se na mnoho oblastí činnosti společnosti. Audit provádí certifikovaný auditor a své závěry shrne v tzv. auditorské zprávě. Ta může být bez výhrad či s výhradou, ale může být také negativní a auditor ji ve specifických případech může odmítnout vypracovat. Auditor však nemusí být pouze najatý, může v dané společnosti pracovat. Výběr externího či interního auditora úzce souvisí s povahou auditu.

Audit přezkoumává činnost společnosti a zejména platnost a spolehlivost dat, s nimiž pracuje a které generuje. Setkat se můžete např. s těmito druhy auditů:

  • finančním tedy auditem účetních výkazů,
  • kvality čili auditem prověřujícím systém řízení kvality podle předem stanovených kritérií,
  • ekologickým, tj. audit dopadů činnosti společnosti na životní prostředí,
  • IT auditem zaměřeným na informační systém, hardware, software, bezpečnost atd.,
  • bezpečnostním tedy auditem zaměřeným na celkovou bezpečnost ve společnosti
  • a dále např. technickým, procesním, manažerským, strategickým, forenzním, energetickým a dalšími.

Audity můžeme rovněž dělit na vnitřní (prováděné interním auditorem) a vnější (prováděné externím auditorem). Provedení auditu upravuje zákon č. 93/2009 Sb.